Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarde Autorijschool Putter

Om deel te nemen aan de rijlessen dient de leerling een minimumleeftijd van 16,5 jaar te hebben en te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen. De leerling is verplicht om de instructies van de instructeur op te volgen en de rijlessen vinden plaats volgens een specifieke lesopbouw en methode die de kans op succes vergroten.

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats van de rijlessen. Bij afwezigheid zonder tijdige annulering (binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip), wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht. Indien de leerling verhinderd is, dient dit ten minste 24 uur voorafgaand aan de les te worden gemeld via e-mail, SMS of WhatsApp of telefoongesprek (niet via voicemail). Dit geldt niet in geval van overlijden van een eerstegraads familielid van de leerling of ziekenhuisopname (behalve als deze het gevolg is van de leerling’s eigen handelen).

Voor het aanvragen van examens moet de leerling de rijschool machtigen via www.mijn.cbr.nl. Voordat de rijopleiding begint, moet de leerling alle relevante informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand en medicijngebruik verstrekken, dat van invloed kan zijn op de lessen en rijvaardigheid. Tijdens de rijlessen en praktijkexamens moet de leerling nuchter zijn en mag hij/zij geen alcohol, verdovende middelen of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid beïnvloeden. Roken is niet toegestaan ​​in de lesauto.

Als de leerling zich misdraagt, de instructies niet opvolgt, andere verplichtingen uit deze voorwaarden niet naleeft of zich onrechtmatig gedraagt ​​jegens de instructeur, kan de rijles voortijdig worden beëindigd. In dat geval blijft de volledige vergoeding voor de rijles verschuldigd.

De rijschool behoudt zich het recht voor om de prijzen voor individuele rijlessen en lespakketten van tijd tot tijd aan te passen. De prijs van een reeds aangekocht lespakket zal niet tussentijds verhoogd worden, behalve als het CBR de examenprijs verhoogt.

Als de leerling aan het einde van het lespakket nog niet klaar is voor het praktijkexamen, kan het examen dat bij het pakket zit nog niet worden afgenomen. Samen met de instructeur wordt er gekeken naar een passend pakket/losse lessen.

Als de leerling eerder dan verwacht klaar is voor het praktijkexamen, vervallen de resterende lessen van het lespakket.

Voorwaarden proefles

Tijdens de proefles, die een uur duurt, hoeft de leerling geen kosten te betalen als er binnen 2 weken besloten wordt om een lespakket af te nemen. Als er na 2 weken nog geen keuze is gemaakt, worden de kosten van de proefles in rekening gebracht bij de leerling. De prijs van de proefles wordt voorafgaand aan de les gecommuniceerd.

Voorwaarden examengarantie

Als onderdeel van bepaalde lespakketten biedt de rijschool een examengarantie. Dit houdt in dat, als een startende leerling (iemand die nog nooit in een auto heeft gereden en nog nooit rijles heeft gevolgd) zakt voor het eerste praktijkexamen en aan bepaalde voorwaarden voldoet, de rijschool kosteloos een tweede praktijkexamen aanvraagt. Let op, de kosten voor de rijlessen tussen de eerste en tweede praktijkexamen worden wel in rekening gebracht.

Om in aanmerking te komen voor de examengarantie moet het vereiste theoriecertificaat behaald en nog geldig zijn, moeten de instructies van de instructeur tijdens de opleiding zijn opgevolgd, mogen de rijlessen niet meer dan 3 weken achtereen onderbroken worden en moet het gratis herexamen binnen 10 weken na het eerste afgelegde praktijkexamen worden afgelegd.

De examengarantie geldt alleen voor het eerste praktijkexamen en het gratis herexamen is van toepassing als het advies van de instructeur, voor wat betreft het aantal rijlessen tussen de eerste en tweede examen daadwerkelijk wordt gereden.

Voorwaarden met betrekking tot praktijkexamen

Voordat er een praktijkexamen wordt aangevraagd, zal er eerst overleg plaatsvinden met de leerling en moet er een positief advies van de instructeur zijn. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de kosten voor de eigen verklaring.

Als de leerling onvoldoende rijvaardigheid laat zien doordat hij/zij zich niet aan de adviezen van de instructeur houdt, kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of om te zetten naar een tussentijdse toets. De extra kosten hiervan komen dan voor rekening van de leerling.

Als het examen geen doorgang kan vinden omdat de leerling niet of te laat verschijnt, of omdat hij/zij niet de vereiste, geldige documenten kan tonen, dan komen de kosten voor een nieuw examen voor rekening van de leerling. In dat geval kan de leerling ook geen aanspraak maken op de examengarantie.

Als het praktijkexamen geen doorgang kan vinden vanwege redenen die buiten de controle van de leerling of de rijschool vallen, zoals het ontbreken van een geschikte lesauto, dan zal de rijschool een nieuw praktijkexamen inplannen op kosten van de rijschool. Dit geldt bijvoorbeeld als de lesauto waarmee het examen zou worden afgelegd niet beschikbaar is en er geen vervangende lesauto van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is, of als de lesauto wordt afgekeurd door de examinator van het CBR, het CVV of de deskundige van het BNOR en er geen vervangende lesauto van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is.

Voorwaarden betalingen

Betalingen moeten plaatsvinden via overboekingen naar het opgegeven IBAN-nummer. De leerling ontvangt de factuur bij aanvang van de eerste rijles. Op de factuur staan de vermelde termijnen waarop de factuur kan worden betaald. De volledige factuur moet worden voldaan voor het praktijkexamen. Als dit niet gebeurt, kan het praktijkexamen niet doorgaan en zijn de kosten voor rekening van de leerling. Als de leerling de factuur niet op tijd betaalt, kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht.